Спектър

Документи

Документация за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160.01.07.2016 г. и в изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.001-0341 "Въвеждане на магнитно-резонансни биомаркери за ранна диагностика, количествена оценка и проследяване на невродегенеративни и свързани с възрастта заболявания на мозъка"