Документи

Документация за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160.01.07.2016 г. и в изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.001-0341 "Въвеждане на магнитно-резонансни биомаркери за ранна диагностика, количествена оценка и проследяване на невродегенеративни и свързани с възрастта заболявания на мозъка"

Публична покана

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

Образец на оферта

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

Методика за оценка

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

Декларация по чл. 12, ал.1, т. 1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

Изисквания за подаване на оферти

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ

Образец на договор

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ